วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-6360 สระบุรี เพื่อเป็นการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนกันน้ำกัดเซาะ บริเวณซอยบ้านสวนคลองเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี กดเสาเข็มไม้ยูคา ๔ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ ต้น พร้อมถมดิน (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการลงหินคลุกบริเวณกลุ่มบ้านนายกิติภรณ์ น้อยอินทร์ หมู่ที่ 8 และบริเวณซอยกลุ่มบ้านนายคำพันธ์ จันทร์งาม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการลงหินคลุกบริเวณนายกิติภรณ์ น้อยอินทร์ หมู่ที่ 8 และบริเวณซอยกลุ่มบ้านนายคำพันธ์ จันทร์งาม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนกันน้ำกัดเซาะ บริเวณซอยบ้านสวนคลองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี กดเสาเข็มไม้ยูคา 4 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 50 ต้น พร้อมถมดิน (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่สมนึก สุดใจ หมู่ที่ ๘ เพื่อให้ท่อระบายน้ำและถนนบริเวณดังกล่าวสามารถใช้งานได้ปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ 1015 สระบุรี เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช คลองหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ปากคลองกว้างเฉลี่ย 12.50 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือปริมาตรดินเลนไม่น้อยกว่า 2,362.50 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 บริเวณตรงข้ามร้านละมุนตาคาเฟ่ ถึงบริเวณโค้งคริสจักร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750.30 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน อบต.คลองเรือกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง