องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


โครงการ "คลองเรือ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ               นำโดยนายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลคลองเรือ ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.กลุ่มสตรีในตำบลคลองเรือได้จัดทำโครงการ "คลองเรือ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม"เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.ปล่อยพันธุ์ปลา 2.ปลูกต้นไม้ 3.อบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะ การสร้างวินัย"แยกก่อนทิ้ง"และหลัก 3ช และฝึกปฏิบัติเป็นฐานความรู้การคัดแยกขยะและเพิ่มมูลค่าขยะ EMน้ำ จุลินทรีย์สงเคราะห์แสง และการทำถังขยะเปียก 

2022-11-25
2022-11-09
2022-10-21
2022-10-21
2022-10-20
2022-09-27
2022-07-12
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-28