องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


โครงการ "คลองเรือ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ               นำโดยนายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลคลองเรือ ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.กลุ่มสตรีในตำบลคลองเรือได้จัดทำโครงการ "คลองเรือ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม"เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะก่อนเข้าสู่กระบวนการทำลายอย่างถูกวิธี ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1.ปล่อยพันธุ์ปลา 2.ปลูกต้นไม้ 3.อบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและขยะ การสร้างวินัย"แยกก่อนทิ้ง"และหลัก 3ช และฝึกปฏิบัติเป็นฐานความรู้การคัดแยกขยะและเพิ่มมูลค่าขยะ EMน้ำ จุลินทรีย์สงเคราะห์แสง และการทำถังขยะเปียก 

2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09
2023-06-02