องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


โครงการ"ส่งเสริมองค์ความรู้ สู่พัฒนาการลูกรัก ประจำปี 2566"


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือโดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจาก นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้จัดทำโครงการ   "ส่งเสริมองค์ความรู้ สู่พัฒนาการลูกรัก ประจำปี 2566" เพิ่อให้เด็ก 2-4 ปีที่พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัย และได้รับการรักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติมาก พัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง และผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ เด็ก 2-4 ปี สร้างเสริมความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก

2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09
2023-06-02