องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สภา อบต.

นายสรอรรถ  ทับสาร

  ประธานสภาฯ
 


 นางชลณิธา  คชประเสริฐ
นายกษชพัฒน์  ธนดิฐภักดีพงศ์
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

นายสรอรรถ  ทับสาร นายณรงค์ศักดิ์  คำแพง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายวิศรุต  กลิ่นหอม
นายสมศักดิ์  ขันแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายสุวัฒน์  นิลสุพัฒน์
นายอาวุธ  คัมภิรานนท์
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 5   สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายนิภณ  พานทอง
นางสุนันท์  อ้อยแดง
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
  สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายบุญมี  โพธิ์น้อย
นางชลณิธา  คชประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10