องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานปลัด

 
นางศิริวรรณ  เขียวคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางสาวศิริพร  คัมภิรานนท์ นางสาววรรณิศา  เครือศรี
นางสาวศิวาการ บุญกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสาวศิริวรรณ เกสิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกฤษฎา  พูนเพ็ง
เจ้พนักงานป้องกันฯปฏิบัติงานนายศรีสวัสดิ์  เภาดี
นางสาวปรียากร  หนูแดง
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
   นางบุญมา  คุ้มครอง


คนงานทั่วไป