องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองช่าง

 
นายวิชญ์รวี  เพศสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.08-6536-9326
 

 
นายวิกมลศักดิ์  อินทสนธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอำนาจ  อาษาพันธ์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
   
นายประมวล  เบ้าศรี
นายประทวน  ปิ่นภัย
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


 
นางสาวนริศรา  แพงท้าว
นางสาวเจนจิรา  เจริญจิตต์ นายโชคชัย  ชูเชิด
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
นายเสนาะ  อุดมสุข
นายศุกร์  สักลอ
นายนพพล  ทศพร
พนักงานจ้างเหมา(งานประปา) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป