องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปราณี  ศรีสุระ
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.09-1803-1599

นางสาวบุษริน  สุขถึง
นางสาวพิไลวรรณ  จำปาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายพานิช  สลัดถ้อย

นายสำรวย  วิลัยทอง
นายสุวรรณ  วิลัยทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
   


   
นายสนอง  ผ่องฉวี

นายอัมรินทร์  กลิ่นหอม

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป