องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

โครงสร้างองค์กร

สำนักปลัด อบต.

     1. งานบริหารทั่วไป

          - งานธุรการ

          - งานสารบรรณ

          - งานอำนวยการและสถานที่

          - งานบริหารงานบุคคล

     2. งานนโยบายและแผน

          - งานนโยบาย แผนงาน และโครงการ

          - งานวิชาการ

          - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

          - งานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์

          - งานงบประมาณ

     3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          - งานอำนวยการ

          - งานป้องกัน

          - งานฟื้นฟู

     4. งานกฎหมายและคดี

          - งานกฎหมายและนิติกรรม

          - งานดำเนินการทางคดี และศาลปกครอง

          - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

          - งานข้อบัญญัติและระเบียบ อบต.

     5. งานกิจการสภา อบต.

          - งานระเบียบข้อบังคับ

          - งานการประชุมสภา อบต.

          - งานอำนวยการและประสานงาน

          - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

กองคลัง

     1. งานการเงิน

          - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน

          - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

          - งานเก็บรักษาเงิน

     2. งานบัญชี

          - งานบัญชีทุกประเภท

          - งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน

          - งานงบการเงินและงบทดลอง

          - งานแสดงฐานะทางการเงิน

     3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

          - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

          - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

          - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

          - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

     4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

          - งานทะเบียนทรัพย์สิน และแผนที่ภาษี

          - งานพัสดุ

          - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

กองช่าง

     1. งานก่อสร้าง

          - งานก่อสร้างและซ่อมแซม

          - งานข้อมูลก่อสร้าง

     2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร

          - งานประเมินราคา

          - งานควบคุมก่อสร้างอาคาร

          - งานออกแบบและบริการข้อมูล

     3. งานประสานสาธารณูปโภค

          - งานกิจการประปา

          - งานไฟฟ้าสาธารณะ

          - งานระบายน้ำ

     4. งานผังเมือง

          - งานสำรวจและแผนที่

          - งานวางผังพัฒนาเมือง

          - งานควบคุมทางผังเมือง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     1. งานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ

     2. งานบริการสาธารณสุข

     3. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     4. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     1. งานบริหาร และส่งเสริมการศึกษา

     2. งานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

     3. งานกีฬา และนันทนาการ

     4. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองสวัสดิการสังคม

     1. งานสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม

     2. งานพัฒนาชุมชน

     3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

     4. งานส่งเสริมการเกษต