องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 18 ก.พ. 2565 ]85
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 18 ก.พ. 2565 ]86
3 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2565 ]91
4 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.พ.ศ.2561 พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2565 ]89
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 ธ.ค. 2563 ]82
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]82
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]84
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2559 [ 23 ธ.ค. 2563 ]111
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) [ 23 ธ.ค. 2563 ]85
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]83
11 ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 [ 8 ก.ย. 2563 ]112
12 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]109
13 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี [ 22 พ.ค. 2563 ]85
14 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 6) [ 10 มิ.ย. 2562 ]116
15 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]83
16 พ.ร.บ.สภาตำบลและอบต. ฉบับที่ 5 [ 22 เม.ย. 2562 ]83
17 พรบ.สภาตำบลและ อบต.ฉบับที่ 6 [ 22 เม.ย. 2562 ]85
18 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ฉบับที่ 7 [ 22 เม.ย. 2562 ]86
19 พรบ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ. 2537 [ 22 เม.ย. 2562 ]112
20 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 [ 22 เม.ย. 2562 ]85
 
หน้า 1|2|3