องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
 


โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดคลองไทร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือโดยนายทิพย์ชยภล         เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือร่วมกับวัดคลองไทรได้จัดทำโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์บำรุงรักษา ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-08