องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th

 
   
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2566
  โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของอาสาสมัครป้องก...
  โครงการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำบลคล...
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเร...

 
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
วิธีป้องกันคลอดก่อนกำหนด ฉบับหมอสูติฯ ผู้เชี่ยวชาญทารกในครรภ์
 
 
 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562