องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน เสริมสร้างการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส อันจะส่งผลในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-08