องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยนายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มอบหมายให้งานป้องกันฯ สำนักปลัด          ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ อปพร.ได้ทบทวนความรู้   และฝึกทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย     ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างเครือข่ายการป้องกันสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลคลองเรือให้มีความพร้อมในการ       ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตลอดจนเป็นกำลังในการสนับสนุนหน่วยงานราชการ

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-08