องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
สภา อบต.

นายสรอรรถ  ทับสาร

  ประธานสภาฯ
 


 นางชลณิธา  คชประเสริฐ
นายกษชพัฒน์  ธนดิฐภักดีพงศ์
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

นายสรอรรถ  ทับสาร นายณรงค์ศักดิ์  คำแพง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายวิศรุต  กลิ่นหอม
นายสมศักดิ์  ขันแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายสุวัฒน์  นิลสุพัฒน์
นายอาวุธ  คัมภิรานนท์
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 5   สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายนิภณ  พานทอง
นางสุนันท์  อ้อยแดง
 สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
  สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายบุญมี  โพธิ์น้อย
นางชลณิธา  คชประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10