องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
กองช่าง


 
นายวิชญ์รวี  เพศสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.08-6536-9326
 

 
นายวิกมลศักดิ์  อินทสนธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอำนาจ  อาษาพันธ์ นายจิรภัทร  น้ำทรง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   
นายประมวล  เบ้าศรี
นายประทวน  ปิ่นภัย
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


 
นางสาวนริศรา  แพงท้าว
นางสาวเจนจิรา  เจริญจิตต์ นายโชคชัย  ชูเชิด
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
นายเสนาะ  อุดมสุข
นายศุกร์  สักลอ
นายนพพล  ทศพร
พนักงานจ้างเหมา(งานประปา) คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป