องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปราณี  ศรีสุระ
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.09-1803-1599

นางสาวบุษริน  สุขถึง
นางสาวพิไลวรรณ  จำปาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายพานิช  สลัดถ้อย

นายสำรวย  วิลัยทอง
นายสุวรรณ  วิลัยทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
 
   


   
นายสนอง  ผ่องฉวี

นายอัมรินทร์  กลิ่นหอม

คนงานประจำรถขยะ
คนงานทั่วไป