องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
นางสุภิชา  เมฆขลา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.09-2492-1684


นายไพโรจน์  สุขผ่อง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิภาวรรณ  สูงเยี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

นางสาวภิญญดา  จันทร์แย้ม นางสาวเมทินี อภัยพัฒน์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
คนงานทั่วไป