องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]147
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น [ 12 พ.ค. 2565 ]186
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น [ 1 เม.ย. 2565 ]129
5 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ก.พ. 2565 ]147
6 ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และยกเลิกประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 8 ก.พ. 2565 ]144
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]145
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 [ 16 ต.ค. 2564 ]180
9 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 19 ก.ค. 2564 ]171
10 การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลองเรือ [ 7 เม.ย. 2564 ]200
11 ประกาศโอน ย้าย นักวิชาการศึกษา 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]190
12 ประกาศโอน ย้าย ผอ.สาธารณสุข 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]136
13 ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 12 พ.ย. 2563 ]183
14 ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 12 พ.ย. 2563 ]181
15 ประกาศ เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2 [ 12 พ.ย. 2563 ]176
16 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) [ 12 พ.ย. 2563 ]181
17 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ.และ ก.อบต.จ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 12 พ.ย. 2563 ]148
18 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 พ.ย. 2563 ]209
19 ประกาศ ก.ถ.เรื่องการกำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2563 ]142
20 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]137
 
หน้า 1|2