องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่นอไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]33
2 ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และเื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2565 ]35
3 ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การสรรหาบุคคล) [ 6 ม.ค. 2564 ]129
4 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 6 ม.ค. 2564 ]154