องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]92
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น [ 12 พ.ค. 2565 ]125
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น [ 1 เม.ย. 2565 ]84
4 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ก.พ. 2565 ]97
5 ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และยกเลิกประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 8 ก.พ. 2565 ]103
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]98
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 [ 16 ต.ค. 2564 ]124
8 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 19 ก.ค. 2564 ]116
9 การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลองเรือ [ 7 เม.ย. 2564 ]134
10 ประกาศโอน ย้าย นักวิชาการศึกษา 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]132
11 ประกาศโอน ย้าย ผอ.สาธารณสุข 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]94
12 ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 12 พ.ย. 2563 ]132
13 ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 12 พ.ย. 2563 ]127
14 ประกาศ เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ฉบับที่ 2 [ 12 พ.ย. 2563 ]120
15 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) [ 12 พ.ย. 2563 ]128
16 ประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ.และ ก.อบต.จ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 12 พ.ย. 2563 ]104
17 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 พ.ย. 2563 ]139
18 ประกาศ ก.ถ.เรื่องการกำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2563 ]95
19 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]95
20 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 ต.ค. 2563 ]85
 
หน้า 1|2